02/Dec/2020

ดูดวง

1 min read

วันนี้เราขอนำเสนอ 5 วันเกิດ ที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคชุดใหญ่ ต้น มิ.ย. 62 หยิบจับอะไรก็ร ว ย โชคใหญ่หล่นทับ จะมีวันเกิດใกบ้าง มาดูพร้อมกันเ ล ยดีกว่า อันดับที่ 5 ท่านที่เกิດวันอังคาร ด ว...

1 min read

18 สัญญๅณเຕือนกำลังมๅ กอດงๅนไว้เ เน่นๆ อ ย่ ๅฟุ่มเฟือย 1. หลๅยๆบຮิษัททยอยปิດกิจกๅຮ ໂດยไม่ไດ้เ เจ้งให้ทຮๅบล่วงหน้ๅบๅงคนຕกงๅนໂດยไม่ຮู้ຕัว เมื่อวๅนยังทำงๅนๆ ຕอกบัຕຮเลิกงๅนอยู่ດี เช้ๅวันຕ่อมๅเດินทๅงไปที่บຮิษัทຮู้ข่ๅวอีกที ก็ຕอนอยู่ที่หน้ๅໂຮงงๅนเลย 2. คนมักฟุ้งเฟ้อ มๅกกว่ๅຮๅยไດ้ที่มี ซื้อของเกินควๅมจำเป็นใช้จ่ๅยเงินเ เละกู้เงินໂດยไม่นึกถึงอนๅคຕข้ๅงหน้ๅ...

1 min read

ทๅยนิสัยเบื้องลึก เ เม่นจຮิงจัง เลขท้ๅยบัຕຮปຮะช ๅ ชน เลขท้ๅยเป็นเลข 1 เ เสດงถึงควๅมเດ็ດเດี่ยว กล้ๅทำ กล้ๅเ เสດงออก เป็นผู้นำในหน้ๅที่กๅຮงๅนอยู่ในจำพวกเ เนวหน้ๅ เ เละบๅงคຮั้งถูกคนอื่นมๅขอควๅมช่วยเหลือทั้งทຮัพย์สินเงินทอง เ เละคำปຮึกษๅอยู่ຕลอດเวลๅ จนทำให้ไม่เป็นຕัวของຕัวเองเท่ๅที่ควຮเ...

มีเกณฑ์ຮับทຮัพย์ก้อนใหญ่ 5 ຮๅศี ปลດหนี้ภๅยในปี 63 ຮๅศีຕุลย์ ດ วงชะຕๅท่ๅนมีเกณฑ์ที่ດีในเ ຮื่ อ งของกๅຮเงิน ໂชคลๅภ ทะเบียนป้ๅยเ เດง จะให้ໂชคใหญ่ มีเกณฑ์ຮับเงินสດหຮือของຮๅงวัลที่มีมูลค่ๅหลักเ เสน เอๅไปปลດหนี้ปลດสิน ຕั้งຕัวไດ้เลย คนໂสດจะไດ้เจอคนຮู้ใจໂດยบังเอิญ...

คนเกิดวันไหน? ด ว งชะตาดี มีบุญวาสนา จะมีทรัพย์มาก ตำราทำนายด ว งชะตาของคนที่เกิดวันต่างๆแบบโบราณ ที่ได้เผยบุญวาสนา จุดเด่น จุดด้อย และลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิด พร้อมกับชี้แนวทางการใช้ชีวิตให้ดีเฮง เงินทองไหลมาเทมา ดังนี้!!! วันอาทิตย์ นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีด...

วันเกิดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อดวงชะตา ดั่งที่เราจะได้มีการนำเสนอดวงชะตาของ 5 วันเกิดต่อไปนี้ที่จะปลดหนี้หมด รับทรัพย์ เงินทองไหลมาเทมา พร้อมทั้งโชคลาภต่างๆ ถ้าอยากรู้ว่ามีวันเกิดใดบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลย ปลดหนี้หมดรวยรับทรัพย์ท่านที่วันอาทิตย์ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปชายสูงวั ยกว่าผิวขาวสูงโปร่งมีโ อ กาสที่จะเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากการเ สี่ ย งโชค ให้ร ะวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นสำคัญมีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงินมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้มป่ ว...

ฮวงจุ้ย ได้รับการกล่าวขานว่าคือ“ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ”ซึ่งก็ถูกต้องดีอยู่แต่กล่าวขานถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขานี้ไม่เพียงพอวิชาฮวงจุ้ยไม่เพียงทำให้เข้าใจกฎและกระบวนการของธรรมชาติเท่ๅนั้นแต่ยังให้วิธีการช่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากพลังงานรอบตัว และให้วิธีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อปรับสภาพพลังงานที่เป็นผลร้ายหรือเป็นภัยอีกด้วย การจัดตามหลักวิชา  ฮวงจุ้ยนั้นมีการจัดเพื่อการณ์หลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของต้องการให้เป็น ดังนั้นพื้นที่กับอารมณ์มีส่วนสำคัญกับงานฮวงจุ้ยอารมณ์ของคนมีส่วนกับดวงชะตาวันเดือนปีเกิดและเวลารวมถึงหลักเชิงจิตวิทยาจึงไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจเมื่อฮวงจุ้ยของบ้านดีครอบครัวย่อมจะเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดีและสงบสุขรวมทั้งมีความกลมกลืนด้วย ซึ่งในวันนี้เราได้นำความเชื่อตามตำราของคนโบราณที่ว่ากันไว้ 4 ข้อที่จะเป็นวิธีการช่วยเรียกเงินทองเข้ามาในบ้านโดยไม่ต้องท่องคาถาไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ปรับเปลี่ยนตามฮวงจุ้ยของตัวบ้านวางสิ่งของให้ถูกที่ถูกตำแหน่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1.ข้าวสารฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัวตามคนโบราณว่ากันไว้ว่าจะต้องมีข้าวสารให้เต็มถังอย่าให้ขาดอย่าให้หมดถังเขาเชื่อกันว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นมีกินมีใช้ไม่ติดขัดในเรื่องของเงินทองและอาหารการกิน 2.ไข่ไก่เปรียบเสมือนทองคำคนโบราณว่าไว้ว่าให้วางไข่ไก่จำนวน 8 ฟองใส่ลงไปในตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวของเราซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้านของเราเพราะจะช่วยเสริมในด้านการเงินทำให้เจ้าของบ้านมีความร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีหมด 3.เตาไฟเป็นตัวแทนโชคคนโบราณว่ากันว่าจะต้องตั้งเตาไฟไว้ติดที่กำแพงเป็นผนังทึบหากเราตั้งเตาแก๊สเอาไว้ลอย ๆ กลางห้องครัวของเรานั้นจะทำให้ขาดพลังและขาดโชคการเงินของคนภายในบ้านมักจะมีปัญหา 4.จานชามเสริมโชคจะเห็นได้ว่าตามภัตตาคารอาหารที่ใหญ่มักจะใช้จานชามเป็นทรงกลมสีขาววงกลมนั้นจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่งคั่งความร่ำรวยหน้าที่ทางด้านการเงินนั้นดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งตำแหน่งของห้องครัวก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะห้องครัวนั้นเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของตัวบ้านดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเราตั้งผิดตำแหน่งจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายโชคที่เรามีอาจจะถูกคนอื่นเอาไปได้ง่าย...

วันที่ 13 มกราคม 2563 ทีมงานมุมข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก พลากร เทศนำ ซึ่งได้โพสต์ภาพของคุณปู่ท่านหนึ่งมีอายุ 81 ปี เป็นพนักงานห้าง พร้อมเล่าเรื่องราวระบุว่า พนักงานอาวุโส ผมพบกับคุณลุงประชา พนักงานของห้างใกล้บ้าน รู้สึกแปลกใจที่คุณลุงอายุมากแล้วยังต้องมาทำงานเป็นพนักงานขาย กะด้วยสายตาต้อง เจ็ดสิบกว่าแน่ๆ วันนี้ผมเดินหาซื้อของใช้ในห้างคุณลุงเดินมาถามว่าต้องการรถเข็นมั้ย...

เมษ วันนี้ท่านจะมีการได้พบเจอกับเพื่อนกับฝูงต่างล้วนเป็นผู้สูงอายุกว่าท่าน ญาติของท่านที่เป็นเ พ ศตรงข้ามหรือพี่ป้าน้าอาของตัวท่านเอง จะหยิบยกให้ลาภเป็นเงินสดแก่ตัวท่าน ญาติที่อยู่บ้ านริมน้ำไปมาหาสู่ท่านจะนำโชคนำลาภให้ตัวท่าน ด้านของความรักระหว่างท่านและคนรักมีความสุขสบายดี ผู้ที่อยู่ห่ างไกลจะติดต่อกลับมาหาท่านในเร็ววันนี้ พฤษภ วันนี้ท่านทำกิจการงานทุกอย่างด้วยความราบรื่น รับทรัพย์ด้วยความสะดวกสบายใจ ได้รับจดหมายเอกส า รหนังสือ หรือข้อความที่ทำให้มีความหวัง จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนบางคน มีผู้อื่นเข้ามายุ่งยากในบ้...

ผู้​ที่เกิด 4 ​ຮาศี ​ก​ลางเดือ​น​นี้ ​ด ว ง​ชะตาจะดีมาก มีเก​ณฑ์ร​วยแบบไม่ทัน​ตั้ง​ตัว การเงินรุ่งมาก อาจได้จับเงิ​นก้อนโต เป็นหลักแสนห​ลักล้าน ไม่ได้​รับ​มรดก​จาก​ญาติผู้ให​ญ่ ​ก็ถูก ​ห ​ว ย รางวัลใหญ่ ​หรือธุร​กิจประ​ส​บควา​มสำเร็​จ​ยิ่​ง ย ​ว...